Album

PHẠM MINH TAILOR

115 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Q.1

Phone: 84903782220

Email: phamminhtailor@yahoo.com.vn